โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

ลดวัลย์ ภัทรวิวัฒน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ