โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายศรีวิชัย คงจันทร์
ตำแหน่ง : รักษาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 43 - 12 มีนาคม 44
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรชัย สังข์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 มีนาคม 39 - 6 พฤศจิกายน 43
ชื่อ-นามสกุล : นายวินิจ ตันภิบาล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 34 - 6 มีนาคม 39
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ อิ๋วบำรุง
ตำแหน่ง : รักษาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 กันยายน 34 - 14 พฤศจิกายน 34
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญศรี บุญญวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 26 - 30 กันยายน 34
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญชอบ แสนพล
ตำแหน่ง : รักษาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ตุลาคม 52 - 16 กุมภาพันธ์ 26
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ อิ๋วบำรุง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 มีนาคม 44 - 20 มกราคม 52
ชื่อ-นามสกุล : นายประยุทธ สุขภิมนตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 เมษายน 21 - 7 ตุลาคม 25
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี บุญทอย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 มกราคม 52 - 13 ธันวาคม 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม จันทร์พงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 สิงหาคม 2556-ธันวาคม 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายรัชพล ทองเกื้อ
ตำแหน่ง : ผู้บริหารสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ธันวาคม 2557-พฤศจิกายน 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน