โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
40 ถนน ร่วมกัน   ตำบลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7642-5512
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

1.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและความถนัด โดยยึดตามมาตรฐานการศึกษา

2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อสู่ความเป็นสากล

3. สืบสานประเพณี ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ส่งเสริม  เผยแพร่ให้ครูนักเรียนและชุมชนใช้วิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาสู่คุณภาพระดับสากล

พันธกิจ / เป้าหมาย

วิสัยทัศน์(Vision)

            โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต  เป็นโรงเรียนจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ(Mission )

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม

2.  จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ให้ผู้เรียนมีศักยภาพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          3. ส่งเสริม เผยแพร่ให้ครู นักเรียน ชุมชน ให้ใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของชุมชน และชุมชน

               มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

        

เป้าประสงค์ (Objective)

            นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร

            1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน รองรับการ

                 ประเมินภายนอก ให้ได้รับความเชื่อมั่น

            2.  จัดการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

            3.  ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน

            4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

 

กลยุทธ์ระดับกลุ่มงาน
            1.  เร่งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

            2.  เร่งปรับปรุงสื่อเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา

            3.  พัฒนาระบบการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่เต็ม

                 ศักยภาพเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี

            4.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

            5.  ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

            6.  พัฒนาโครงการและจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน

            7.  บริหารจัดการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสเรียนมากขึ้น

            8.  ส่งเสริมให้ครู นักเรียน ชุมชน นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน